© 2023 by Başak Sanat ve Kültür Vakfı

Sosyal Biz
 • Google+ Sosyal Simge
 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram Sosyal Simge

Başak Helin Çocuk Enstitüsü Neden Kuruldu? 

 Şu ana kadar yaptığımız eğitici ve yaratıcı çalışmalarda edindiğimiz birikim ve tecrübeler bizde daha bilimsel ve akademik bir yapıya dönüşme ihtiyacı doğurmuştur. 

 

Amacı  

 

Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda aktif katılımını sağlamak, insan hakları ve çocuk hakları kültürünü geliştirme ve Sanat aracılığıyla BSV bünyesinde daha kurumsal bir yapıya evrilerek, kapsamlı, sürdürülebilir ve istikrarlı çalışmalar ortaya koymasını Sağlamaktır. 

 

ENSTİTÜNÜN HEDEFLERİ   

 

 • Çocuk katılımının geliştirilmesini teşvik etmek, yerel ve ulusal politikaların oluşum süreçlerine katkıda bulunmak. 

 • Temel Sosyal Beceriler-İletişim Becerileri ve İletişim Teknolojilerini doğru ve sağlıklı kullanmasına destek olmak.  

 • ÇHS ve İnsan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

 • Sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere; çocukların ailelerini bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla aile ziyaretleri, eğitim çalışmaları, toplantılar düzenlemek, ailede ve yerelde; çocuk ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak. 

 • Çocuklarla birlikte çalışan yetişkinlerde de çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak; 

 • Sivil toplum kuruluşu çalışanlarına, yerel yönetimlere, ailelere, çocuklara, 

 • Öğretmenlere, çocuklarla çalışan diğer tüm yetişkinlere yönelik çocuk hakları eğitim programları ve materyalleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak; 

 • Alternatif eğitim yolu ve eğitim metotlarıyla, çocukların sosyal becerilerinin ve iletişim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunmak. 

 • Türkiye’de çocukların kendilerini etkileyen kararlara ve süreçlere katılımı konusunda, karar alma, danışma, yönetme becerisini, sanatın da gücünü kullanarak bir kültür yaratma ve bu kültürü yayma, BAHÇE’ın temel çalışma alanıdır. 

 

Enstitüsünün Çalışma Alanları 

 • Çocuk Katılımı 

 • Çocuk Hakları Eğitimi 

 • Araştırma,Uygulama ve Raporlama 

 

Çalışma ve Yöntemler 

Grup çalışmaları, çocukların öğrenme stillerine uygun çok yönlü içeriklerle yürütülen alternatif çalışmalar olacaktır. 

 

Bunlar; 

 

 •  Rekabeti değil;  dayanışmayı ve paylaşmayı öne çıkaran çalışmalar,  

 •  Yaparak, yaşayarak ve araştırarak öğrenmeye yönelik çalışmalar.(Bu çalışmalarda eğitmenler               daha  çok kolaylaştırıcı rolü üstlenecektir.)   

 •  Çalışmalara profesyonel veya gönüllü olarak katılacak olan eğitmenlerin ilgili yöntem ve                       yaklaşımlar konusunda tecrübeli ve/veya bu yaklaşımlara açık olması önemsenecektir. 

 •  Çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar, çocukların mevcut eğitim süreçlerini           olumsuz etkilemeyecek ve onların talepleri doğrultusunda kurgulanacaktır. 

 •  Çalışmaya ilk etapta dâhil olacak çocukların çalışma öncesi bilgi ve deneyimleri “alternatif                   gözlem  ve  değerlendirme formları'' ile tespit edilecektir. Bu formlar, eğitim sonunda                           uygulanacak olan   değerlendirme formlarıyla karşılaştırılarak, çocukların çalışmalar                               sonucunda edindikleri deneyim ve  kazanımların görünmesi ve belgelenmesi sağlanacaktır. 

 

Enstitüsünün Öğrenciye Katkısı Ne?  

 • Liderlik becerileri artar, takım çalışması ruhu gelişir. 

 • Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirme becerileri edinir. İnsan hakları ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artar. 

 • İletişim teknolojilerini doğru ve sağlıklı kullanma becerisi gelişir. 

 • Zaman yönetimini kullanmayı öğrenir. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk duygusu gelişir. 

 • İletişim kurmayı öğrenerek sosyalliğini arttırır. 

 • Duygu, düşünce ve hayal gücü gelişir. Enstitü de alacağı eğitimle kendini özel yapan şeyi bulur, ötekine saygı duymanın gerekliliğini öğrenir ve kendisinden farklı olanlarla bir arada çalışmanın amacını kavrar. 

 • Kültür ve Sanatın kişinin gelişimindeki önemini, hayal gücünü, düşünme ve kavramayı öğrenir. 

 • Kendini anlatma ve anlayabilme olanağı bulur, kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirir, grup çalışması, el becerisi ve ortak davranış becerisi kazanır. 

 • Gerektiğinde hayır demeyi, tehlikelere karşı kendini ve çevresini korumayı bilir ve öğrenir. 

 • Yaparak, yaşayarak, eğelenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, merak duyma, soru sorma, sorgulama, sorun çözme gibi becerileri gelişir.  

 • Araştır, yap, raporlama tekniklerini öğrenir ve uygular. 

 • Proje tasarlamayı, hazırlamayı, geliştirmeyi ve uygulamayı öğrenir. 

 • Enstitü de katılacağı eğitimler ve yapacağı çalışmalar onun gelecekte kendi ayakları üzerinde durmasına zemin hazırlar.   

 

 Atölye Programları 

 • TEMEL İnsan hakları ve çocuk hakları  

 • Çocuk katılımı  

 • Oyun ve Çocuk  Kültür - Sanat ve Çocuk  

 • Bilgi teknolojisi ve Çocuk iletişimi 

 • Aile ve Çocuk Toplumsal cinsiyet eşitliği 

 • Liderlik ve takım çalışması 

 • Kent ve Çocuk  Problemle baş etme yolları 

 • Sunum yapma teknikleri 

 • Ayrımcılık Alternatif eğitim model örnekleri 

 • Proje hazırlama, uygulama Teknikleri 

 • Çevre ve hayvan hakları

 • Bilim ve Çocuk 

 •           

Enstitücümüzü Açıklayıcı Sorular 

 

Yıllık öğrenci sayısı?    40 

 

 

Kimler başvurabilir?   10-15 yaş arası tüm çocuklar(20 kız 20 erkek ) 

 

Hedef grubu kimler?   Çocuklar, aileleri ve yerel halk 

 

 Çalışmalar nasıl olacak?  20+20 iki grup şeklinde gerçekleşecektir 

 

 Atölye saatleri günleri okula giden öğrenciyi etkiler mi?  Hayır,etkilemeyecek hafta sonu yapılacak(Çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar,çocukların mevcut eğitim süreçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde kurgulanacaktır) 

 

 Günde kaç saat?  3 saat olacak  

 

Eğitim suresi ne kadar? 2 yıl (yılda 8 ay) 

 

 Ücretli mi ?    Hayır